Jouw rechten, privacy en kwaliteit

Vlinder

Jouw rechten

Er zijn wetten die jouw rechten/privacy beschermen en waaraan hulpverleners gebonden zijn. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 

Dossier

In jouw dossier zet ik je persoonsgegevens, het behandelplan en maak ik aantekeningen over de behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, sluit ik het dossier. Ik ben wettelijk verplicht om het dossier 20 jaar te bewaren. Daarna vernietig ik het. Op jouw verzoek kan ik het dossier of een deel daarvan eerder vernietigen. Als zorgverlener ben ik verplicht om jouw identiteit vast te stellen en je burgerservicenummer (bsn) te noteren.
 
Je hebt recht op inzage in jouw dossier, recht op afschrift (hier zijn kosten aan verbonden), correctie en blokkering van rapportage, voordat deze wordt gegeven of verstuurd aan derden.
 
Alles wat we in de therapie bespreken, is vertrouwelijk. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming mag ik daarover geen mededelingen doen aan anderen. 
 

Informatie aan zorgverzekeraars en DIS

Ik heb de wettelijke verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere jouw diagnose en behandeling, zonder jouw naam en adresgegevens (anoniem). Ik verstrek geen gegevens aan het DIS als je hiertegen bezwaar maakt.
 
Controle door zorgverzekeraars
Bij een controle door een zorgverzekeraar moet ik in bepaalde gevallen medewerking verlenen aan een verzoek om informatie of inzage in het dossier. Dit geldt alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan, die wettelijk zijn vastgelegd. In principe is hier jouw toestemming niet voor nodig.
 
ROM ( Routine Outcoming Monitoring)
Om het verloop van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, zijn GZ-psychologen wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet Routine Outcome Measurement (ROM). Ik zal je aan het begin, soms tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in jouw dossier.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Jouw gegevens lever ik geanonimiseerd aan.
 

Klachtenregeling

Als je op wat voor een wijze dan ook, ontevreden bent of kritiek hebt op mijn werkwijze dan hoop ik dat je dit met mij bespreekt. Als je het gevoel hebt dat dit niet mogelijk is of dat ons gesprek niet het juiste resultaat op heeft geleverd, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

Kwaliteit

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk op welke wijze de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. U kunt hier het Kwaliteitsstatuut van de praktijk inzien.